Back to the top

REGULAMIN FESTIWALU

REGULAMIN IMPREZY

POD NAZWĄ: "POLISH HIP-HOP FESTIVAL" PŁOCK, PLAŻA NAD WISŁĄ, 4.07 - 6.07.2024

 • REGULAMIN IMPREZY POD NAZWĄ: „POLISH HIP-HOP FESTIVAL” PŁOCK, PLAŻA NAD WISŁĄ,  04.07 – 06.07.2024


 • POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
  2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: ” Polish Hip-Hop Festival”, która odbędzie się w dniach 04.07 – 06.07.2024 roku w Płocku, Plaża nad Wisłą, zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez Event Time Promo z siedzibą w Płocku (zwaną dalej: „Organizatorem”).
  3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
  4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
  5. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
  „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności. Zakazane jest odstępowanie Identyfikatora.
  „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;
  „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment terenu Plaża nad Wisłą w Płocku, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.
  „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia do 15-tego roku życia, pod opieką osoby dorosłej, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej, w przypadku osób małoletnich do 15-tego roku życia wstęp na teren festiwalu tylko za okazaniem deklaracji wypełnionej przez prawnego opiekuna i pod opieką osoby pełnoletniej. Deklaracja dostępna na stronie www.plhhfestival.pl w zakładce „Pobierz” oraz w punktach kasowych na terenie Imprezy. (Osoba małoletnia powyżej 15-tego roku życia może uczestniczyć w imprezie samodzielnie, natomiast przebywanie na polu namiotowym wiąże się już z wypełnieniem deklaracji). 

 

 • SPRZEDAŻ BILETÓW:
 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie  jako bilety elektroniczne w sklepie internetowym: BILETOMAT.PL

Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie.
2. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.
3. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
4. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
5. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

 

 • WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.
  2. W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest małoletni w wieku do 15 lat, może on uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, która przy pierwszym wejściu na Imprezę w punkcie informacyjnym podpisze deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Wzór deklaracji dostępny również na stronie www.plhhfestival.pl w zakładce „Pobierz”.
  3. Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy :
  a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy.
  b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, do których uprawnione są Służby Porządkowe.
  c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
  d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
  f) Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
  g) Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  – nieposiadającym Identyfikatora,
  – których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
  – posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.,
  – nie posiadającym dokumentu tożsamości.
  h) Wstęp do poszczególnych stref mają osoby legitymujące się odpowiednim Identyfikatorem, przy czym wstęp na teren Pola Namiotowego wymaga poza nabyciem odpowiedniego Biletu i wymiany go na Identyfikator, również rejestracji na formularzu meldunkowym dostępnym na stronie internetowej festiwalu, tj. www.plhhfestival.pl oraz w odpowiednich punktach na terenie festiwalu.

 

 • ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne wyróżniające się elementami ubioru.
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę.
  c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego.
  d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
  4. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora, lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do Służb Porządkowych na terenie Festiwalu oczekując na przedstawiciela Organizatora wraz z którym uda się do Punktu Informacyjnego przy bramie imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, gdzie Identyfikator ten wymieniony zostanie na nowy i zapięty na ręce. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Przy wymianie należy przedstawić dowód zakupu Biletu czyli paragon.

 

 • ZABRANIA SIĘ:
 1. a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu. Niedozwolone jest używanie lamp błyskowych.
  b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy.
  c) zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac
 2. d) zakaz wnoszenia alkoholu i środków odurzających
 3. e) zakaz wnoszenia własnych napojów
 4. f) zakaz wnoszenia zamkniętych paczek, pakunków itd.

 

 • UPRAWNIENIA I ZADANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ:

Służby Porządkowe i Informacyjne, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w Regulaminie w pkt. Zabrania się,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740, z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
h) Służby Porządkowe lub Informacyjne mają prawo usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
i) Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
– podręczne wykrywacze metalu.
– wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń.
– inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
j) Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
– sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
– porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
k) W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
l) W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie po konsultacji z Organizatorem przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
ł) Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
m) Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
n) Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Organizator wyznacza kontrolowane przez Służby Porządkowe strefy podziału Imprezy:
– Zaplecze sceniczne,
– Plaża – teren imprezy masowej,
– Pole namiotowe,
– Strefa VIP,
– Strefa Media

 

 • BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE:
 1. a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej

 

 • PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
 1. a) Organizator informuje, że z uwagi na dużą liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę Uczestnicy zobowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim, co najmniej 2-godzinnym wyprzedzeniem.
  b) Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
  c) Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.

 

 • REKLAMACJE:

Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
EVENT TIME PROMO
Ul.  Batalionu Zośka 49
09-410 Płock
Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamację musi posiadać dowód nadania listu poleconego.

 

 • PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
 1. a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
  b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. a) Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
  b) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. 

Niniejszy Regulamin jest dostępny:
– na stronie internetowej Festivalu, tj. www.plhhfestival.pl
– w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy.
– w kasach biletowych na Terenie Imprezy.
– W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.11.2023

festival
© polish hip-hop festival 2022